News

ชป. ยืนยันแผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ไม่กระทบไทย

07/07/2021

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ยืนยันเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาวขนาด 4.8 ที่ระดับความลึก 1 กิโลเมตร เมื่อเวลา 13.43 น.ของวันนี้(7ก.ค.64) ทำให้พื้นที่ประเทศไทยบริเวณบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สามารถรับรู้จากแรงสั่นสะเทือนได้ นั้น กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว พบว่าค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดินที่เกิดขึ้นมีค่า 0.05 g (ค่าความเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหวมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g) พร้อมกับเร่งเข้าตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และอ่างเก็บน้ำคลองตรอน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply