News

ชป.ร่วมกับชุมชน พัฒนานวัตกรรมเรือดูดตะกอนเลน แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่

07/07/2021

กรมชลประทาน ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูดตะกอนเลนในเขตชุมชนแพรกหนามแดง โดยเรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และลดตะกอนเลนในพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าในคลองประดู่ ซึ่งเป็นคลองสายหลักของชาวตำบลแพรกหนามแดงมีตะกอนเลนตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเสีย กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กรมชลประทาน จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการดูดตะกอนเลน โดยความร่วมมือกันระหว่างกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 13 จัดให้มีการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบเรือดูดตะกอนเลนที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แพรกหนามแดง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาตะกอนเลนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง ได้ทดลองดูดตะกอนเลน โดยใช้เรือดูดตะกอนเลนภูมิปัญญาชาวบ้าน จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองประดู่ ระยะทาง 350 เมตร คลองตาเพชร ระยะทาง 1,300 เมตร และคลองผีหลอก ระยะทาง 400 เมตร พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเรือดังกล่าว อีกทั้งเตรียมยกระดับให้เป็นโมเดลนวัตกรรมเรือดูดตะกอนเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาตะกอนเลนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

No Comments

    Leave a Reply