News

ชป. สู้ไม่ถอย เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมตลอด 24ชั่วโมง

05/12/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 23 อำเภอ สถานการณ์น้ำในคลองท่าดี และแม่น้ำตาปี มีแนวโน้มลดลง สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 34 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำอีก 34 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 11 อำเภอ ได้แก่ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านาสาร อ.ดอนสัก อ.เวียงสระ อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี อ.ท่าฉาง อ.พระแสง และอ.ไชยา สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 15 เข้าทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ อ.ไชยา จำนวน 4 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่น้ำท่วมรวม 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพัทลุง อ.ป่าบอน อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.บางแก้ว และ อ.ศรีบรรพต สถานการณ์น้ำในคลองท่าแค และคลองท่าแนะ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานพัทลุง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์อีก 1 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ด้านจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ และอ.ระโนด เนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และโครงการชลประทานสงขลา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น 8 เครื่อง เครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์ 5 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 23 เครื่อง เร่งระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น จังหวัดตรัง มีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโยง และอ.เมือง สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานจังหวัดตรัง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 23 เครื่อง พร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอบางเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ และอำเภอสุไหงปาดี โครงการชลประทานนราธิวาส ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์อีก 6 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

No Comments

    Leave a Reply