News

จังหวัดภูเก็ต เปิดงาน วันดินโลก 2563 อย่างยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9

02/12/2020

หลังจากองค์การสหประชาชาติ ให้ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก โดยปีนี้ จัดภายใต้ แนวคิด รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน


(2ธันวาคม2563) สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต อำเภอถลาง จังวัดภูเก็ต นำโดย นาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน วันดินโลก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี2563 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน หรือ Keep soil alive, protect soil biodiversity

นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จึงพร้อมกันจัดงานวันดินโลก เพื่อเฉลิมฉลองและนำเสนอประเด็นบทบาทความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชกรโลกได้รับรู้ และตระหนักถึงทรัพยากรดินที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ชาติ ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

โดยปีนี้เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความหลากหลายหาชีวภาพในดิน เพื่อรักษาระบบนิวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต อีกทั้ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการวันดินโลก บรรยายพิเศษ มีการสาธิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการจัดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน และประชาชน ร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ สำหรับงาน วันดินโลก จังหวัดภูเก็ต จัดถึงวันที่ 3ธันวาคม 2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต อำเภอถลาง จังวัดภูเก็ต

ซึ่งตลอดเดือนธันวาคม คณะทำงานการจัดงานวันดินโลก จังหวัดภูเก็ต จะเน้นส่งสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่น การรณรค์ส่งเสริการปลูกป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าแฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือห่มดิน การส่งเสริม ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน และให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดินเพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการ อนุรักษ์ทรัพยกรรรรมชาติที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ มีมติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นวันดินโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดกิกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

No Comments

    Leave a Reply