News

ชป.ชี้แจงกรณีข้อพิพาทที่ดินสระเก็บน้ำ โครงการเกษตรเคลื่อนที่ จ.ระยอง

02/12/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนที่มีนายทุนรื้อป้ายล้อมรั้วลวดหนามกั้นสระเก็บน้ำ ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่4 บ้านน้ำโจม ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ใช้น้ำเพื่อการเกษตร สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นั้น

นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สระเก็บน้ำดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก นายฟูม อภิญ ได้อนุญาตให้รัฐบาลขุดสระน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำโจม ต.กองดิน อ.แกลง ได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดสระภายใต้โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ ความจุประมาณ 28,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริกหารส่วนตำบลกองดินไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ต่อมาเมื่อนายฟูม เจ้าของที่เดิมเสียชีวิต บุตรสาวจึงได้รับมรดกและได้โอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ต่อมาเจ้าของที่ดินได้รื้อป้ายและใช้ลวดหนามกั้นรอบสระน้ำดังกล่าวไว้ และติดป้ายประกาศห้ามประชาชนเข้าไปใช้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนตามข่าวที่ได้เสนอไป

กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปประชุมชี้แจงให้ข้อมูลพร้อมหนังสือแสดงเจตนามอบที่ดินให้กับกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายให้จังหวัดระยองกำกับดูแล โดยให้นายอำเภอแกลงตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสระน้ำที่เกิดข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษระปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ให้เกิดความชัดเจนและได้ยุติต่อไป

No Comments

    Leave a Reply