News

ผนึกกำลัง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ

31/08/2020

วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามฯ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายสำคัญของภาครัฐทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน ในปี พ.ศ.2565 ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ร่วมกับประชาคมโลก โดยมี ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ภายใต้สักขีพยานโดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการความร่วมมือในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use : IPPU)ตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด (Clinker Substitution) และได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด ในครั้งนี้ด้วย

No Comments

    Leave a Reply