News

อ.ต.ก. จับมือ สคช. จัดทำมาตรฐานอาชีพให้เกษตรกร ผู้ค้า ผู้จัดจำหน่าย ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกรดพรีเมียมทั่วไทย

31/08/2020

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายของ อ.ต.ก. ว่า ความร่วมมือกันระหว่าง สคช.กับอ.ต.ก.ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีทั้งผู้ผลิต ผู้คัดแยก ผู้จัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ให้ได้เรียนรู้ เพิ่มสมรรถนะการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การคัดเกรดผลไม้ระดับพรีเมียม ไปยังเกษตรกร ล้ง และผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรให้มากขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีกว่า ตลาด อ.ต.ก.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดสดที่ดีที่สุดติด 1 ใน 10 ของโลก สินค้าที่ขายในตลาด อ.ต.ก.มีคุณภาพและราคาที่มาตรฐานอยู่แล้ว แต่หากผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายของ อ.ต.ก.ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและคัดแยกสินค้าให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ก็จะยิ่งมีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายเงินซื้อสินค้าในราคาสูงขึ้นเพราะคุณภาพคุ้มค่ากับราคา เรียกว่าผู้บริโภคได้ของดีมีคุณภาพ พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้ราคาดี เศรษฐกิจภาครวมของประเทศก็เติบโตขึ้นด้วย

ด้านนายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า อ.ต.ก. และ สคช. จะช่วยกันส่งเสริมเกษตรกร สร้างตลาดคุณภาพให้กับผู้ผลิต ผู้คัดแยก ผู้จัดจำหน่าย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรและผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่แหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพก็สำคัญมากเช่นกัน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ที่สำคัญ อ.ต.ก. มีผู้จัดจำหน่ายคุณภาพ อย่าง เจ๊นิด เจ้าของร้านน้องนิด ระยอง ทุเรียนปลอดสาร ที่ขายทุเรียนสร้างรายได้มูลค่ากว่า 20 ล้านบาทต่อปี มีคุณจำรูญ นิลเต่า ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดภัย บ้านรางสีหมอก จ.ราชบุรี ที่เป็นหนึ่งในเกษตรกรโครงการ Best Of Ortorkor พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ ทักษะการคัดแยก และวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า โดยมีตลาด อ.ต.ก. ซึ่งเป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน ผู้ซื้อมีกำลังซื้อ และพร้อมซื้อสินค้าคุณภาพ เมื่อเราสามารถทำให้เกษตรกรผลิต คัดแยกของคุณภาพ ก็สามารถนำมาขายในตลาดคุณภาพได้ จะช่วยเกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาสูง และเป็นช่องทางต่อยอดเรื่องตลาดคุณภาพจำหน่ายสินค้าพรีเมียม กระจายไปยังทั่วประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของ อ.ต.ก. โดย สคช.จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ สำหรับรองรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเครือข่าย อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพหรือหนังสือรับรองมาตรฐานสมรรถนะให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนด เช่น ด้านการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ด้านการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น มีการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ ระบบการเงิน ระบบขนส่ง และช่องทางการส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตลอดจนด้านอื่นๆที่จำเป็น นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

No Comments

    Leave a Reply