PR NEWS

อ.ส.ค. รุกส่งเสริมเกษตรกรโคนม พึ่งตนเอง พร้อมเร่งเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมนมไทยสู่ระดับสากล เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน

28/08/2020


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. ในฐานะองค์กรทำหน้าที่ส่งเสริมอาชีพโคนมให้แก่เกษตรกร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จซึ่งยังทรงพระยศในขณะนั้น ได้พระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “วันโคนมแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 โดยมีมร.นีล กุนา ซันเดอการ์ด ปูชนียบุคคลของวงการโคนมไทยเข้าเฝ้า ณ พลับพลาพิธีเปิดงาน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
นายสุชาติ กล่าวว่า การเสด็จมาเปิดงาน “วันโคนมแห่งชาติ”ในครั้งนั้น ทรงสร้างความปลาบปลื้มให้พสกนิกรชาวไทยและเกษตรกรชาวโคนมเป็นอย่างมากและจดจำภาพความประทับใจแห่งประวัติศาสตร์วันนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ สร้างความประจักษ์ให้คนไทยเห็นถึงความมุ่งมั่นของพระองค์ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของในหลวงรัชการที่ 9 ในทุกด้าน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ “โคนมอาชีพพระราชทาน “ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยไว้เพื่อส่งเสริมอาชีพโคนมให้แก่เกษตรกรไทยให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับ “อาชีพการเลี้ยงโคนม” เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”(รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงมาก จากปี 2505 จวบจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 รวมระยะยาวนานเกือบ 60ปี อาชีพการเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานที่เกษตรกรไทยได้สืบสาน รักษา ต่อยอด ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากพระราชปณิธานของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” (รัชกาลที่ 9) เข้าสู่รัชสมัยปัจจุบัน ใน “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 10) ทรงสานต่อพระราชปณิธานให้ “อาชีพการเลี้ยงโคนม” ของเกษตรกรไทยยังสืบสาน ต่อยอดกิจการโคนม

โดย อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่สานต่อภารกิจ ให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้ “การเลี้ยงโคนม” เป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโคนมไทยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ อ.ส.ค. มุ่งมั่นเดินหน้าพันธกิจขององค์กรสืบสานพระราชปณิธาน “โคนมอาชีพพระราชทาน” ส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรโคนมให้ดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนมที่มีอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปี พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรในระดับสากลและสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครอบคลุมอย่างครบวงจรด้านกิจการโคนม ตลอดจนให้การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปจากน้ำนมดิบของเกษตรกรไทย มาเป็นผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ตราไทย-เดนมาร์ค ให้ประชาชนคนไทยได้มีผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ได้บริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ดี มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

No Comments

    Leave a Reply