News

ชป. ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดน้ำเน่าเสีย

28/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าร่วมพัฒนาปรับปรุงคลองเปรมประชากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังพบปัญหาคลองบางช่วงมีสภาพตื้นเขิน การรุกล้ำพื้นที่ริมคลอง ทำให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเสีย สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม อีกทั้งยังกีดขวางการระบายน้ำและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคลองให้ดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน จะรับผิดชอบดูแลคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ช่วงต้นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงช่วงตัดคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ส่วนที่เหลือกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล

สำหรับแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากร ที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การขุดลอกคลองเปรมประชากรระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร พร้อมรื้อย้ายสะพานไม้และสิ่งกีดขวาง การติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะบริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.)เปรมใต้รังสิต นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 อาทิ ปตร.กึ่งถาวรคลองพทุรา 1 และ 2 ปตร.กึ่งถาวรคลองเชียงรากน้อย เป็นต้น ส่วนงานที่อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในคลองเปรมประชากร ประกอบไปด้วยการก่อสร้างสะพานในเขตคลองเปรมประชากรช่วงตั้งแต่คลองรังสิตฯ-สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน พร้อมก่อสร้างปตร.กึ่งถาวรคลองบางสิงห์และปตร.กึ่งถาวรคลองบางหลวง และงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปตร.เปรมใต้รังสิต


ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรในช่วงฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาอุทกภัยบริเวณริมคลองเปรมฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเปรมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply