News

มกอช. มอบสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย​ Q​ แก่เกษตรกร​ สร้างความตระหนักในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

26/08/2020

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) และระบบตรวจสอบรหัสรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ่านทางออนไลน์​ พร้อมทั้งมอบสติ๊กเกอร์แสดงเครื่องหมาย Q ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน​ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อยุธยา

ดร.จูอะดี เปิดเผยว่า มกอช. ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้สินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานบังคับ จำนวน 7 มาตรฐาน และออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรับสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ การผลิตพืชอาหาร คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้​ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไปที่มีความต้องการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร แต่ในปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และผู้ผลิตตามมาตรฐานทั่วไปที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรตามกฎกระทรวงดังกล่าว
มกอช. จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และระบบตรวจสอบรหัสรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าถึงการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ่านทางออนไลน์ และสร้างแรงจูงใจในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และได้รับการตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุนำร่องสำหรับใช้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“มกอช. ได้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยการขยายทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ดีจีทีฟาร์ม (DGT Farm) ซึ่งผู้บริโภคสามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย​ โดยประกอบด้วยสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น เมล่อน ส้มโอ สับปะรด มังคุด อินทผาลัม กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมเขียว แตงโม มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น” ดร.จูอะดี กล่าว

นอกจากนี้ เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลง นาวิต้าเมล่อนฟาร์ม ตำบลบ้านเพลง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงต้นแบบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และมีผลตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรปลอดภัยตามที่มาตรฐานกำหนด รวมทั้งสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยนาวิต้าเมล่อนฟาร์มเน้นการผลิตเมล่อนคุณภาพสูง​ มีการใช้ Sensors และ​ Controller ในการควบคุมการให้น้ำ​และวัดค่าต่างๆ​ ในการปลูกเพื่อความแม่นยำ​ โดยจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ส่งออก และจำหน่ายแบบออนไลน์ให้ลูกค้าจองก่อนเก็บเกี่ยวจากต้น ทำให้ลูกค้าได้เมล่อนจากต้นที่สมบูรณ์ที่สุดส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

No Comments

    Leave a Reply