News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มเติม หลัง ครม.อนุมัติ 8 โครงการ

26/08/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 8 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,890 ล้านบาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 1.) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ซึ่งมีแผนเตรียมความพร้อมในปี 2564 และเตรียมบรรจุเข้าแผนก่อสร้างในปี 2565 ต่อไป 2.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3.) โครงการอ่างเก็บน้ำเขาจอมแหเขานั่งยอง จังหวัดระยอง 4.) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดชลบุรี 5.) โครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา 6.) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระพง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7.) โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 8.) โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

ทั้ง คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการตามที่กรมชลประทานเสนอทุกโครงการ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า “ทุกอย่างจะต้องทยอยดำเนินการที่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด” ซึ่งกรมชลประทานจะได้ดำเนินการโครงการต่างๆดังกล่าว ตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply