News

ชป.ขานรับนโยบาย กอนช. เร่งเก็บน้ำช่วงต้นฤดูฝน รับมือฝนทิ้งช่วง ก.ค.-ส.ค. นี้

23/04/2021

กรมชลประทาน ขานรับนโยบายและข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) เดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ในแหล่งน้ำทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ รับมือภาวะฝนที่ช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2564

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกอนช. และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2654 เพื่อรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2564  โดยให้ควบคุมการเก็บกักน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมและสอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งรัดงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทำการตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเตรียมรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ และเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนจัดกำลังคนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ที่สำคัญขอให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

No Comments

    Leave a Reply