News

ชป. เดินหน้าไม่ถอย !! ส่งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง จนกว่าจะเข้าสู่หน้าฝน

22/04/2020

สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงคุกคามในหลายพื้นที่ของประเทศ แม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ยังคงมีน้อย กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงกระทบหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ จากสถานการณ์ฝนตกน้อยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องจำกัดการใช้น้ำเฉพาะอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น กรมชลประทานได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 60 จังหวัด 205 อำเภอ 329 ตำบล 658 หมู่บ้าน มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 69 แห่ง พื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 67 แห่ง กรมชลประทาน ได้ให้การช่วยเหลือ โดยการส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำแล้ว 67 คัน ปริมาณน้ำสะสมรวมประมาณ 22,803,000 ลิตร ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆรวม 392 เครื่อง ปริมาณน้ำที่สูบรวมทั้งสิ้นประมาณ 143,799,312 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนเครื่องจักรอื่นๆ อีกรวม 158 หน่วย รวมไปถึงดำเนินการซ่อม/สร้างทำนบ/ฝาย จำนวน 43 แห่ง และขุดลอกแหล่งน้ำรวมอีก 53 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการชลประทานต่างๆ ยังคงเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำรถบรรทุกน้ำ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งบ้านแม่เลน หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน เพื่อใช้อุปโภคบริโภค รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 60,000 ลิตร โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณคลองแยงมุม สูบน้ำเข้าแก้มลิงทุ่งครุ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ที่ได้รับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกฤดูนาปี 2563 และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง พื้นที่หมู่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พื้นที่หมู่ 1 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง บริเวณโรงสูบน้ำ 1 ขวา 1 สูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับพืชสวน ไม้ยืนต้นและปศุสัตว์ ในพื้นที่ ต.จำปา อ.ท่าเรือ

ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ส่งรถบรรทุกน้ำขนน้ำกว่า 48,000 ลิตร ไปช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

No Comments

    Leave a Reply