News

พล.อ.ประวิตรฯ สั่ง ชป. เร่งหาแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จังหวัดยโสธร

02/02/2023

วันนี้ (2 ก.พ.66) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จังหวัดยโสธร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และ ความก้าวหน้าตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี 2565/66 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2536 มีความจุเก็บกักประมาณ 21 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ให้กับพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.ห้องแซง ต.กุดเชียงหมี และ ต.สามัคคี พื้นที่รับประโยชน์กว่า 14,544 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งฯอย่างเคร่งครัด พร้อมมอบหมายให้กรมชลประทาน และ จ.ยโสธร พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น แก้มลิงบ่อโจ้โก้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมปัญหาน้ำทุกมิติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply