News

ชป.กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพระบายน้ำ-ส่งน้ำ

21/11/2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้เดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง อาทิ

จังหวัดสุพรรณบุรี
– ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลอง 3R สองพี่น้อง ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง และบริเวณคลองพรหม ต.วังลึก อ.สามชุก เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จังหวัดนครนายก
– ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองซอย 2 ขวา คลองเหมือง ต.ศรีจุฬา อ.เมือง บริเวณคลอง 1 ซ้าย แยกรวมนครนายก ต.ดอนยอ อ.เมือง และบริเวณคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก

จังหวัดลพบุรี
– ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำบางขาม ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ เพื่อเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวก รวมทั้งลดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช

จังหวัดกำแพงเพชร
– ดำเนินการขุดลอกคลองตะกอนฝายท่อทองแดง ต.หนองปลิง อ.เมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรี
– ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองบางจาก ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนภาคใต้

จังหวัดสงขลา
– ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4,5,6 และคลองท่าเมรุ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนภาคใต้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีฝนอยู่

No Comments

    Leave a Reply