Daily Archives

15/11/2022

News

จากเลี้ยงกระบือสู่”โคเนื้อวากิวสุรินทร์” อาชีพทำเงินสมาชิกสหกรณ์ฯวากิวยางสว่าง จก.

15/11/2022

“เนื้อวากิว”เป็นอีกเมนูเด็ดไว้ต้อนรับผู้นำในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิกหรือเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน2565 โคเนื้อวากิวนิยมเลี้ยงกันในใน […]…