Daily Archives

11/11/2022

News

รมช.มนัญญา ชื่นชมสหกรณ์พัทลุง ใช้กลไกลสหกรณ์แก้ปัญหาหนี้สิน มุ่งให้เกษตรกรหลุดพ้นความยากจน

11/11/2022

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ การลดความเหลื่อมล้ำผ่านนโยบายรัฐบาล “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับป […]…