Daily Archives

25/11/2022

News

ศูนย์ FLEC โชว์ผลสำเร็จ กิจกรรม “ขยะดี มีค่า” ปี 2565 ปกป้องธรรมชาติ สร้างรายได้ให้แรงงานประมงต่างชาติ

25/11/2022

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (ศูนย์ FLEC) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ดำเนินกิจกรรม “ขยะดี มีค่า” ชวนแรงงานประมงต่างด้าว และเรือประมง มีส่วนร่วมจัดการปริมาณขยะอย่างถูกวิธี บรรเท […]…