News

กรมชลประทาน เดินหน้า ประตูระบายน้ำ(น้ำอิง )ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง

23/11/2022

กรมชลประทาน สร้างประตูระบายน้ำ น้ำอิง เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังเป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้กับชาวบ้านในพื้นที่


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า
สำหรับโครงการประตูระบายน้ำ น้ำอิง บ้านร่องริว ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำอิง ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถเก็บกักในลำน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้กว่า 2.47 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีก 3 แห่ง ส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้กว่า 10,350 ไร่ และในฤดูแล้งอีก 6,210 ไร่ ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้มีน้ำใช้เพาะปลูกอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและช่วยยกระดับชีวิตความอยู่ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


สำหรับ ลุ่มน้ำอิง เป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดพะเยา-เชียงราย แต่ที่ผ่านมาสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 236.66 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณเพียงร้อยละ 7.83 ของปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำทั้งปี ทำให้พื้นที่บางส่วนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัย เนื่องจากยังไม่มีระบบชลประทานที่เหมาะสม

กรมชลประทาน จึงได้ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา-เชียงราย ให้ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำ

 

No Comments

    Leave a Reply