News

ชป.ร่วมเสวนาในหัวข้อ“ส่องแผนรัฐ รับมือฝน 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยารอดหรือไม่

14/08/2020

วันนี้ (14 ส.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ส่องแผนรัฐ รับมือฝน 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยารอดหรือไม่ ?” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไว้ 8 แนวทางด้วยกัน ประกอบด้วย 1.) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ สำนักงานชลประทานในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการการบริหารจัดการน้ำ 2.) ตรวจสอบสภาพอาคารในลำน้ำสายหลัก คันพนังกั้นน้ำ รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.) ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4.) บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 5.) จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงเกิดความเสียหายในวงกว้าง 6.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 7.) เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และ 8.) บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มาตรการเตรียมการรับฤดูฝน โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แผนการเตรียมการรับมือฤดูฝนลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดย กรมชลประทาน แผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย กรุงเทพมหานคร การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน โดย กรมเจ้าท่า การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ แผนการรับมือและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตาม/การบัญชาการสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดย กองทัพอากาศ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นต้น

No Comments

    Leave a Reply