News

ชป.เร่งหาแนวทางจ่ายค่าชดเชยที่ดินอ่างฯห้วยแม่สำ จ.สุโขทัย คาดเริ่มทยอยจ่ายได้เดือนกรกฎาคมนี้

12/04/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ตัวแทนชาวบ้านกว่า  50  คน ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ มาชุมนุมเพื่อรอคำตอบเรื่องเงินชดเชยค่าเวนคืนที่จ่ายให้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง แต่จนถึงปัจจุบันมีการก่อสร้างไปกว่า 70%  ยังไม่มีชาวบ้านได้รับเงิน ซ้ำไม่มีเงินรื้อถอนบ้านเรือนออกไปอยู่ที่ใหม่ ถนนหนทางเสียหาย พืชที่ปลูกไว้ถูกโค่นเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้าง ขาดรายได้ นั้น

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความกว้างสันเขื่อน 9 เมตร ความยาวสันเขื่อน 480 เมตร ความสูง 21 เมตร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 4.93 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อพื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่ที่ 2,4,11 และ 13  ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ฤดูฝนประมาณ 3,200 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่ แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  ปัจจุบันผลงานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 66 %

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยและค่ารื้อย้ายที่ดินของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำได้ นั้น  เนื่องจากการจ่ายค่าชดเชยและค่ารื้อย้าย จะต้องมีการสำรวจและรังวัดพื้นที่จัดทำแผนที่ รว.43 ก. ก่อนจะนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สินตามลำดับ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ ขณะนี้ได้จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเสร็จแล้ว 96 แปลงเป็นเงิน  267,008,939.58  บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีอีก 44 แปลง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร กรมชลประทานได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเบิกจ่ายในโครงการฯดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวน 23,066,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณา คาดว่าจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินครั้งที่ 1 ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 โดยจะเร่งรัดจัดทำบัญชีและทยอยจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2565

No Comments

    Leave a Reply