News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแก้มลิงหนองฝายฯ จังหวัดมหาสารคาม หวังเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

05/01/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาขุดลอกแก้มลิงและขยายพื้นที่เก็บกักน้ำทั่วประเทศ สนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หวังเก็บกักน้ำได้มากขึ้น สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบนโยบายหลัก 7 ด้าน ในการแก้ปัญหาประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยจัดให้ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน ด้วยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพิ่มแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะสามารถสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุได้ โดยเฉพาะพื้นที่แก้มลิงในบริเวณลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่ได้มีการทำแผนที่สำรวจเอาไว้แล้ว ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการสำรวจและปรับปรุงขุดลอก เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักให้ทันฤดูฝนปี 2564 นี้

 

โครงการแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สภาพเดิมของแก้มลิงมีพื้นที่ประมาณ 21 ไร่ เก็บกักได้ประมาณ 100,800 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในการดำเนินการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว หากโครงการฯแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 235,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 200 ไร่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ราษฎรบ้านหนองเผือก และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์  ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านหนองเผือก สำหรับทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการขุดลอกแก้มลิงแห่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในฤดูแล้งปีนี้ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปีหน้า

No Comments

    Leave a Reply