News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01/12/2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทรงเสด็จฯไปติดตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านผาเยอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการดำเนินโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนบ้านผาเยอ ที่กรมชลประทานจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำบ้านผาเยอ จำนวน 4 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพระราชดำริ ให้แก่โรงเรียนบ้านผาเยอ ในการทำการเกษตร ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวัน ให้เพียงพอต่อการบริโภคแก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง รวมถึงสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านผาเยอ ได้จำนวน 1,488 ราย สร้างความผาสุขให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply