News

ชป.ยันจับมือกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันดูแลรักษาอ่างฯห้วยน่าน จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง

30/04/2021

กรมชลประทาน ขอชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน จังหวัดเชียงราย ขาดการพัฒนา ดูแลบำรุงรักษา และไม่มีน้ำสำหรับการเกษตร

นายทวีชัย  โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สามารถเก็บกักน้ำได้ 2.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จากการตรวจสอบพบว่าอ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินสะสม ประกอบกับอิทธิพลของภัยแล้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่

ที่ผ่านมาโครงการชลประทานเชียงราย ได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน เมื่อปี 2561 โดยดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 47,600 ลบ.ม. ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน ได้ประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ อีกทั้งยังมีแผนบำรุงรักษาอ่างฯ ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการบำรุงรักษาอ่างฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยโครงการชลประทานเชียงรายได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำดำเนินการตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างฯ รวมทั้งพัฒนาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในไม่กี่วันนี้

ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงราย ได้บรรจุงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน่านไว้ในแผนงานปี 2565 แล้ว เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply