News

ชป.เร่งกำจัดผักตบและวัชพืชทางน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

27/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในทางน้ำชลประทาน แม่น้ำสายหลัก คู และคลองต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2563

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรียมแผนรับมือน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 ด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ นั้น

กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ดำเนินการตามแนวทางการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในทางน้ำชลประทาน แม่น้ำ คู คลอง และบริเวณประตูระบายน้ำหรืออาคารชลประทานต่างๆ โดยให้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานแก้ไขผักตบชวาระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมกับให้สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืชทางน้ำ รวมทั้งให้จัดรอบเวรการกำจัดผักตบชวาด้วยเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในทางน้ำชลประทานที่อยู่ในความดูแล ที่มีความยาวรวมกว่า 38,640 กิโลเมตร แยกเป็นคลองส่งน้ำ 27,450 กิโลเมตร และคลองระบายน้ำ 11,190 กิโลเมตร เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้กำหนดแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำป่าสัก เป็นวาระเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 16 จุด ในภาพรวมทั้งประเทศได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำไว้ประมาณ 2,585,141 ตัน ปัจจุบันดำเนินการกำจัดไปแล้วประมาณ 409,607 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของแผนฯ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งกรมชลประทาน มีศักยภาพในการกำจัดวัชพืชทั้งประเทศได้ปีละประมาณ 33,350,000 ตัน

No Comments

    Leave a Reply