News

จ้างงานชลประทาน คนแห่สมัครทั่วประเทศยอดกว่า 28,600 คนแล้ว เดินหน้าจ้างอย่างต่อเนื่อง

27/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทานทั่วประเทศ ยอดสมัครทะลุกว่า 28,600 คนแล้ว หวังช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการจ้างแรงงานให้กับกรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 4,497.59 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 88,838 คน นั้น

กรมชลประทาน ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยสั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ดำเนินการจ้างแรงงานชลประทานทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ้างแรงงาน ดังนี้ 1. เกษตรกรในพื้นที่ 2. เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ 3. ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป และ 4. หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมียอดสะสมในการจ้างแรงงานไปแล้ว 28,623 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของแผนฯ ใช้วงเงินจ้างแรงงานไปแล้วทั้งสิ้น 330.47 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 2,255 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 1,487 คน และจังหวัดนครพนม 1,481 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

 

No Comments

    Leave a Reply