News

ชป.วางมาตรการรองรับพื้นที่เสี่ยงน้ำน้อย หลังอุตุฯคาดการณ์ฝนจะตกน้อยกว่าค่าปกติ 5 %

23/04/2020

กรมชลประทาน วางมาตรการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำนน้อย หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูฝนหน้าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 ย้ำแม้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปี 62 ที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุม พร้อมวอนทุกฝ่ายใช้น้ำอย่างประหยัดและต่อเนื่อง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนปี 63 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จะมีฝนตกมากกว่าฤดูฝนปี 62 ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ 5 กรมชลประทาน จึงได้กำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำน้อย โดยจะเน้นเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด ทำการระบายน้ำจากเขื่อนตามความจำเป็นเท่านั้น และจะบริหารน้ำฝนที่ไหลลงสู่ระบบคลองชลประทาน แทนการบริหารน้ำที่ระบายจากเขื่อนเพื่อลดการใช้น้ำ สำหรับพื้นที่ดอนที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่เพาะปลูกแล้ว จะดำเนินมาตรการส่งน้ำแบบปราณีตด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง หรือส่งน้ำแบบรอบเวรหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการจัดแผนหมุนเวียนหรือจัดรอบเวรการใช้น้ำในระบบลุ่มน้ำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ร่วมไปกับการสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหาย และบริหารจัดการน้ำที่ได้วางแผนจัดสรรไว้อย่างเข้มงวดสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งให้โครงการชลประทานทุกแห่งพิจารณาการใช้น้ำจากแก้มลิงธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำเสริมจากบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน พร้อมกันนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการฯจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ และเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถออกปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
กรมชลประทาน จึงขอให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ให้มากที่สุด และขอให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว ขอให้รอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ

 

No Comments

    Leave a Reply