News

ชป.ชี้แจงกรณีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างฯเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง

19/08/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข้อมูลทาง Social Media ว่า การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เป็นรายงานปลอมไม่ตรงกับสภาพของพื้นที่ นั้น

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขั้นตอนการจัดทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุประมาณ 10.4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลทางสื่อ Social Media วิจารณ์ถึงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) ของโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นั้น เป็นรายงานฉบับเก่า ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อช่วงปี 2553 แต่ปรากฎมีข้อผิดพลาดในเอกสารบางอย่าง จึงได้ยกเลิกรายงานดังกล่าว ประกอบกับได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่องการทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการของหน่วยงานรัฐที่ต้องเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยสาระสำคัญย่อคือ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA) หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ผู้จัดทำรายงานต้องเป็น นิติบุคคล และมีผู้ชำนาญการด้านสิ่งเเวดล้อม และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยต้องจดทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(สผ.)เท่านั้น กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ระเบียบกฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการปัจฉิม-นิเทศโครงการฯไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และจะจัดส่งรายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสุดท้ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นี้

 

No Comments

    Leave a Reply