News

มกอช. มุ่งยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค – หนุนใช้ DGTFarm.com

17/07/2020

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ประเด็นการพัฒนา การเกษตรจึงเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสําคัญ และได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรของไทยสามารถยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสินค้าเกษตร โดยเน้นให้เกิดการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิต และการจัดการ ให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ตลาดโลกและวิกฤติภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลให้การเกษตรของไทยสามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญ เพราะด้วยหลักการของเกษตรอินทรีย์ที่ให้ความสําคัญทั้งความปลอดภัยอาหารและความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทําให้เกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมือสําคัญที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลาย มากยิ่งขึ้น โดยให้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนี้ให้เกิดความสําเร็จตามเป้าประสงค์

ดร.จูอะดี กล่าวอีกว่า มกอช. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดการรับรองระบบงาน การควบคุม การส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ซึ่งรวมถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้เท่า ก้าวไกล เกษตรอินทรีย์ไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและยกระดับเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand รวมถึงส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ DGTFarm.com โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้ประสบความสําเร็จในวงการเกษตรอินทรีย์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีการขยายรูปแบบธุรกิจจากการทําเกษตรเป็นการแปรรูป การทําร้านอาหาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรจํานวนมาก และผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์จากที่ต่างๆ ส่งต่อให้กับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรจํานวนมากเกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น
“มกอช. ได้ดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เช่น การส่งเสริมให้ความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสถานที่จําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค และช่องทางการจําหน่ายสินค้ามาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ DGTFarm.com ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้สนใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างอุปสงค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น” เลขาธิการ มกอช.กล่าว

No Comments

    Leave a Reply