News

ชป.เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา รับการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่

15/05/2020

กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา รองรับความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ผลจากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 16 ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้มากขึ้น จากเดิมที่เก็บกักน้ำได้ประมาณ 56.74 ล้าน ลบ.ม. ได้ก่อสร้างฝายพับได้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักน้ำได้อีกกว่า 7 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 63.74 ล้าน ลบ.ม. สำหรับรองรับความต้องการใช้น้ำด้านการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมืองของนครหาดใหญ่ รวมทั้งในเขตอำเภอเมืองสงขลาด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีการส่งมอบโครงการฯ ให้กับทางโครงการชลประทานจังหวัดสงขลา เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม เพื่อให้ทุกพื้นที่มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำในฤดูฝนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง นับเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้อย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply