News

ชาวลุ่มน้ำบางขาม เฮ.. ! ชป.ช่วยส่งน้ำรอดวิกฤติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

17/04/2020

ชาวลุ่มน้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี กว่า 9,000 ครัวเรือน รอดวิกฤตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆ เร่งสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ไปเติมน้ำให้กับแม่น้ำบางขาม ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้อย่างเพียงพอ พร้อมวอนทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดน้ำด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรี ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมเพียง 830 มิลลิลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมเท่านั้น ประกอบกับฤดูฝนเริ่มช้ากว่าปกติถึง 2 เดือน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขาม มีสภาพแห้งขอดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน้ำจากในคลองส่งไปยังแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขาม ซึ่งได้กำหนดมาตรการการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2563 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่อง สูบน้ำได้วันละประมาณ 288,000 ลบ.ม. รวม 22 วัน สูบน้ำได้ประมาณ 6.30 ล้าน ลบ.ม. และระยะที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2563 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพิ่มเติมอีก 15 เครื่อง สูบน้ำได้วันละประมาณ 360,000 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่สูบได้ประมาณ 10.60 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่สูบน้ำได้ทั้งสิ้นประมาณ 16.90 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าการบริหารจัดการน้ำตามแผนดังกล่าว จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยเหลือพืชสวนกว่า 500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งปี 2563 นี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่ ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งลงไปได้บ้าง แต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

No Comments

    Leave a Reply