News

ชป.เดินหน้าประสานท้องถิ่นขยายสะพานข้ามคลองบนถนนสายบ้านกุดเวียน – บ้านโนนเจดีย์ จ.นครราชสีมา

15/08/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีราษฎรร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดเวียน – บ้านโนนเจดีย์ ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่าง 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่ได้มีการขยายสะพานข้ามคลองและมีการรื้อราวสะพานทั้ง 2 ด้าน โดยไม่มีป้ายประกาศเตือน นั้น

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุดเวียน – บ้านโนนเจดีย์ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ แต่เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีการตัดข้ามทางน้ำชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง กิโลเมตรที่ 0+610 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการขออนุญาตขยายสะพานเพื่อข้ามทางน้ำชลประทานในบริเวณดังกล่าวให้เท่ากับความกว้างของถนน (8 เมตร) โดยตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท แต่เนื่องจากการออกแบบของเทศบาล ไม่ตรงตามระเบียบที่กรมชลประทานกำหนดไว้ จึงแจ้งให้เทศบาลปรับแก้ไขแบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ของกรมชลประทานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดเอกสารจากผู้ออกแบบและขาดการประสานงานกลับจากเทศบาลตําบลบัลลังก์

สำนักงานชลประทานที่ 8 จึงได้ประสานงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมกับสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนและแนวทางการพิจารณาของสำนักชลประทานที่ 8 ให้แก่ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์ และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กรมชลประทาน พร้อมจะอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยเทศบาล จะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นภายใน 1 สัปดาห์ กรมชลประทาน จะเสนอเรื่องให้กรมธนารักษ์ พิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply