News

สส.ชสอ. เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โชว์ผลงาน จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 8,953 ล้าน

14/03/2020

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พร้อมทั้งมอบโล่ เกียรติคุณ “ รางวัลดีเด่น ” ให้กับศูนย์ประสานงาน ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด ปทุมธานี

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ โดยเน้นการจัดสวัสดิการ ในการจัดการศพ หรือการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก โดยจากการดำเนินงานมา 9 ปี จะเห็นได้ว่า มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ นับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายแนวทางของภาครัฐโดยเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของประเทศ ดังนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นภาคส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในการผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการเป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง และประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

“ขอชื่นชมในความสำเร็จของสมาคม ที่ได้ดำเนินการมาตลอด 9 ปี เนื่องจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สหกรณ์แต่ละแห่งทำ ถือเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุด และไม่มีประเทศไหนที่ทำแบบนี้ และต้องขอบคุณต่อความตั้งใจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสมาคม และผู้แทนสมาคมศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ ที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงตามวิถีชีวิตที่แท้จริง และหากเป็นเช่นนี้ ก็เชื่อมั่นได้ว่า จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างทั่วถึงในทุกๆ ปี “ประธานกรรมการ สสท. กล่าว

ด้านนายอุทัย ศรีเทพ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 สส.ชสอ. กล่าวว่า สมาคมฯ ดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีตัวแทนมาจากทุกวิชาชีพ ทั้งนี้ การดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก 298,218 คน มีสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว 14,762 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 8,953 ล้านบาท จึงถือได้ว่า เป็นหนึ่งในสวัสดิการในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ที่ช่วยเหลือเพื่อนๆ สมาชิกอย่างแท้จริง

นายอุทัย กล่าวอีกว่า สส.ชสอ. ตระหนักถึงการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุ สู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

No Comments

    Leave a Reply