News

ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

15/03/2020

โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และ ที่ 5 ร่วมต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยรับฟังรายงานสรุปจากหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 400 ราย พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชน หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย นายธีระชาต ปลาทอง) บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ในส่วนของชลประทาน นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้รายงานสรุปการบริหารจัดการน้ำต้นทุน และการจัดการน้ำด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังได้รายงานการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ ดังนี้ 1) มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ผ่านช่องทางการรับรู้ในหลากหลายช่องทาง 2) ติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และรับนโยบายในการจัดการบริหารจัดการน้ำเป็นรายสัปดาห์ จากผู้บริหารกรมชลประทานผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) 3) เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ไว้ให้ความช่วยเหลือหากได้รับคำร้องขอ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 2 คัน รถบรรทุก 2 คัน 4) มีการวางแผนเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่การชลประทาน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 โครงการ

No Comments

    Leave a Reply