PR NEWS

ทำไม!! เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ GAP

16/03/2020


แม้ว่าสถานการณ์ระบาดของไวรัส”โควิด-19” อยู่ในภาวะวิกฤติเพียงใด แต่ “สินค้าเกษตรไทย”จะต้องไปต่อ เกษตรกรไทยต้องอยู่ได้ กรมวิชาการเกษตรเดินหน้ารุกประชาสัมพันธ์เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบGAP ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านการ์ตูน อนิเมชั่น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการผลิตภายใต้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices ) หรือ GAP มากขึ้น และเร่งพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ทำไม!! เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ GAP
เพราะ GAP เป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้าเกษตรและอาหาร และเพราะประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง มีศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทำให้คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า
GAP เป็นแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิตการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต

สำหรับการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่
1. พืชผล เช่น ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ
2. ปศุสัตว์ เช่น วัวควาย แกะ หมู ไก่ฯลฯ
3. สัตว์น้ำ เช่น ปลาน้ำจืดประเภท ลำตัวยาวมีเกล็ด ดังเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท์ กุ้ง ปลา สังกะวาด ปลานิล ฯล
สำหรับประโยชน์ของสินค้า GAP
1. มีความรู้และผลิตพืชอย่างมีระบบ ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี
2.ได้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี เชื้อโรค และ ศัตรูพืช เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3.ได้การรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเป็นที่ยอมรับ 4. ผลผลิตมีคุณภาพ ผู้บริโภคมั่นใจ
ปลูกพืช GAP …ผลิตผลได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช คุณภาพถูกใจ สอดคล้องความต้องการของตลาด อย่าลืมชวนกันไปขอรับรองGAPกันนะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โทร : 02-5792665 02-5796425-7 ต่อ 1221-2 โทรสาร : 02-5792531 E-Mail : gap1812@hotmail.com ฐานข้อมูลออนไลน์ gap.doa.go.th

No Comments

    Leave a Reply