News

รมว.กษ. ติดตามความก้าวหน้า “หนองช้างใหญ่โมเดล” เก็บน้ำได้แล้ว

08/10/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น

บ่ายวันนี้ (8 ต.ค. 64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงแรกภายในปี 2564 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้แล้ว 14 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 23 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์รวม 18,500 ไร่ ทั้งนี้ จะร่วมบูรณาการกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรกร อ.ม่วงสามสิบ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

No Comments

    Leave a Reply