Daily Archives

24/10/2021

News

ชป.เร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

24/10/2021

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำท่าจีน ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำเหนือที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีนลดลงในระยะต่อไป เร่งจัดจราจรน้ำลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำท่าจี […]…