Daily Archives

06/05/2022

News

มกอช.ร่วมกับ กวก. เร่งแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปยังจีน เปิดประชุมหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าพืชระหว่างไทย-จีน

06/05/2022

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิชาการเกษตร ร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการกักกันพืช (Export Consultation Meeting on Plant Quarantine) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักง […]…