Daily Archives

25/05/2022

News

“กสศ.”ระดมเกจิด้านแวดวงศึกษาร่วมเสวนาทางวิชาการผ่าทางออกประเทศ“ ถึงเวลาแล้วหรือยัง?ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี”

25/05/2022

ชี้เป้ารัฐเร่งทบทวน ปรับปรุงนโยบายเรียนฟรีเพื่อขยายโอกาสแก่เด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยา […]…