News

“เฉลิมชัย สั่งด่วนข้าราชเกษตรฯลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

03/08/2020

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ถึงสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู โดยเฉพาะที่ จ.เลย ที่พบว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากในหลายอำเภอส่งผลให้ประชาชนประสบความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหาย และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ตนเองขอแสดงความเป็นห่วงประชาชน และพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา โดยตนเองได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน และพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่ขณะเกิดภัย และเร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่น้ำลดโดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งขณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้ บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยวจึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร และกำชับทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน นอกจากนี้ยังได้เตรียมการให้ผลิตชีวภัณฑ์เช่น ไตรโคเดอร์มาเพื่อเตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยให้ทำทันทีที่น้ำลด และหากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า เกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยรายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยนาข้าวได้ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและพืชอื่นๆ ได้ไร่ละ 1,690 บาท

No Comments

    Leave a Reply