News

ชป.กำจัดวัชพืชขุดลอกคลอง รักษาระบบนิเวศตลาดคลองสวนร้อยปี จ.ฉะเชิงเทรา

03/07/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีเหตุน้ำเน่าเสียที่ตลาดคลองสวนร้อยปี ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา มีสัตว์น้ำลอยตาย คาดอาจเกิดจากโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองส่งกลิ่นเหม็นมานานกว่า 3 เดือนแล้ว นั้น

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการปล่อยน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมลงสู่ทางน้ำชลประทาน ปัญหาคุณภาพน้ำเกิดจากปริมาณน้ำน้อยและเศษวัชพืชทำให้น้ำเน่าเสีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการขุดลอกคลองประเวศบุรีรัมย์กำจัดวัชพืช พร้อมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำท่าถั่ว ออกสู่แม่น้ำบางปะกง บริเวณ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วงเวลาที่ระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงลดต่ำลง เพื่อฟื้นฟูปัญหาน้ำเน่าเสียและระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าวให้ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply