News

ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ ชูนโยบาย 8 ระบบ สู้ศึกเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ ตั้งใจพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของ ชสอ.

03/07/2020

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยพล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)รศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ อดีตประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. ในนามคณะกรรมการบริหารทีมพลังรักษ์สหกรณ์ นำทีมผู้สมัคร เป็นคณะกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 48 ร่วมแถลงข่าวเปิดนโยบาย 8 ระบบ เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ ตั้งใจพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของ ชสอ.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มี อุดมการณ์ หลักการ และแนวคิดของสหกรณ์ที่เหมือนกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ โดยยึดการทำงานเป็นทีม เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้นทีมพลังรักษ์สหกรณ์ จึงได้สรรหาคนดี มีฝีมือ มากด้วยความสามารถ มาร่วมงานอย่างหลากหลายทั้งจากกลุ่มวิชาชีพ และเขตพื้นที่ เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ ตั้งใจพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของ ชสอ. ภายใต้นโยบาย 8 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบการบริหารจัดการ ผลักดันให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงิน หาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์สมาชิก และจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่สหกรณ์กรณีเจอภาวะวิกฤต เช่น หุ้นกู้การบินไทย 2.ระบบสวัสดิการ ลดความเสี่ยงของผู้ค้ำด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3.พัฒนาบุคลากรของคนในกระบวนการสหกรณ์ เป็นนักสหกรณ์มืออาชีพ 4.ระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาทของเขตพื้นที่ 5.ระบบการออมส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของสมาชิกยามชรา 6.ระบบสินเชื่อ จัดระบบสินเชื่อให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงได้อย่างคลอบคลุม 7.ระบบการลงทุน บริหารการลงทุนของ ชสอ.อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคง และ8.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับ ชสอ.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบ IT และศูนย์ข้อมูลกลาง DATA CENTER ในรูปแบบ BIC DATA เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสารสนเทศ MIS

“หากทีมพลังรักษ์สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ชสอ. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ เรื่องหุ้นกู้การบินไทย เพราะมีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์กว่า 3 ล้านคน ในสหกรณ์ 87 แห่ง รวมทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อหาช่องทางลดภาระหนี้สมาชิก อย่างไรก็ตาม ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ จะทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ คือ เพื่อนช่วยเพื่อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ฉะนั้น โปรดเลือกทีมพลังรักษ์สหกรณ์ เบอร์ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 ยกทีม”นายปรเมศวร์ กล่าว

ด้านรศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ มีประสบการณ์ในวงการสหกรณ์มาเป็น 10 ปี การบริหารงานยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง โดยยึดหลัก “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง” เน้นกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างทั่วถึง ซึ่งเราเต็มร้อยกับการพัฒนาบุคลากร และสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกมีปัญหา ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ สามารถแก้ปัญหาให้ได้หมด รวมทั้ง ผลักดัน ชสอ. เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์

ขณะที่พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล กล่าวว่า นโยบายของทีมพลังรักษ์สหกรณ์ “ซื่อตรง มั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน” ซึ่งการบริหารงานตลอด 4 ปี ยึดหลักธรรมาภิบาล คิดดี ทำดี พูดดี และมุ่งเน้นเรื่องหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกสูงสุด เช่น เงินฝาก ผลตอบแทนของหุ้น ทั้งนี้ ตนเข้ามาบริหาร ชสอ. ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นช่วงที่มีปัญหา พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2562 ออกใหม่ ซึ่งตามมาตรา 89 วรรค 2 จะต้องมีการออกกฎกระทรวงภายใน 2 ปี เราได้ทำกฎกระทรวงนี้เป็น 3 แบบ คือ ชนิดปัญหาที่เป็นผลกระทบสมาชิกน้อย ปานกลาง และมาก โดยในส่วนกระทบน้อย กฎกระทรวง 7 ฉบับ ได้รับความกรุณาจากกฤษฎีกา ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับแบงก์ชาติ และกระทรวงการคลัง จนสามารถนำกฎกระทรวง 7 ฉบับไปปฏิบัติได้ แต่ยังเหลืออีก 6 ฉบับ ในส่วนที่กระทบมาก เช่น การให้สินเชื่อ ดังนั้น นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการต่อไป คือ การผลักดันกฎกระทรวง 6 ฉบับ และแก้ไขปัญหาเรื่องหุ้นกู้การบินไทย

No Comments

    Leave a Reply