News

เกษตรกร เฮ… ครม.อัดงบเพิ่มให้ ชป.จ้างแรงงานเกษตรกรได้มากขึ้น

03/04/2020

กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เดินหน้าโครงการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่มเติม หลัง ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มงบกลางสำหรับโครงการจ้างแรงงานอีก 250 ล้านบาท

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจัดจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี้

กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยในรอบแรกมีแผนดำเนินการจ้างแรงงาน 4,247.55 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 81,538 คน ซึ่งได้เริ่มจ้างแรงงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ยอดสะสมจนถึงปัจจุบันจัดจ้างแรงงานไปแล้วทั่วประเทศ 10,773 คน ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 250 ล้านบาท ให้กรมชลประทาน ดำเนินการจ้างแรงงานเกษตรกรเพิ่มเติมได้อีก 7,300 คน

กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแผนการจ้างแรงงานชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งสามารถจ้างแรงงานได้เพิ่มขึ้นรวม 88,838 คน ในวงเงินทั้งสิ้น 4,497.59 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้วทั่วประเทศรวม 10,773 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ของแผนฯ จังหวัดที่มีแผนการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5,746 คน จังหวัดเชียงใหม่ 4,274 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ 3,743 คน สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ครม.ได้อนุมัติเพิ่มเติมให้อีก 250 ล้านบาท นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินโครงการแจ้งแรงงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ด้วยหวังว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด หากเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสมัครเข้ารับการจัดจ้างแรงงานกับกรมชลประทาน ได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

No Comments

    Leave a Reply