News

ผลสำเร็จการแบ่งปันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด-อ่างเก็บน้ำประแสร์

03/04/2020


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ที่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กับคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด เป็นการแบ่งปันน้ำเฉพาะกิจ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับชาวลุ่มน้ำคลองโตนด จังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ประสานผู้ใช้น้ำจากภาคเอกชน ให้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการคืนสู่สังคมต้นน้ำ(ผันน้ำวังโตนด-ระยอง CSR ) โดยในส่วนของอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำวังโตนด ส่งไปยังสระน้ำสาธารณห้าเหลี่ยม ตำบลทุ่งเบญจา ระยะความยาวประมาณ 700-1,000 เมตร

สำหรับให้ประชาชนโดยรอบใช้ทำการเกษตร(สวนผลไม้) และอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ด้านอำเภอแก่งหางแมว ได้ดำเนินโครงการคืนสู่สังคมต้นน้ำ ด้วยการผันน้ำจากคลองประแกต มาลงคลองคา ระยะทาง 2,100 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว ที่ขอรับเงินคืนสู่สังคมต้นน้ำ(ผันน้ำวังโตนด-ระยอง CSR ) มาสนับสนุนโครงการฯ ในการจัดหาซื้อท่อ พีวีซี ทำระบบส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้

No Comments

    Leave a Reply