News

ชป.ช่วยส่งน้ำให้ชาวลุ่มน้ำบางขาม รอดวิกฤติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้!!!

30/04/2020

ชาวลุ่มน้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี กว่า 9,000 ครัวเรือน รอดวิกฤตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากที่กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆ เร่งสูบน้ำจากคลองชัยนาท–ป่าสัก ไปเติมน้ำให้กับแม่น้ำบางขาม ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้อย่างเพียงพอ พร้อมวอนทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดน้ำด้วย

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน้ำจากในคลองส่งไปยังแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขาม ซึ่งได้กำหนดมาตรการการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2563 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่อง สูบน้ำได้วันละประมาณ 288,000 ลบ.ม. รวม 22 วัน สูบน้ำได้ประมาณ 6.30 ล้าน ลบ.ม. และระยะที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2563ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพิ่มเติมอีก 15 เครื่อง สูบน้ำได้วันละประมาณ 360,000 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่สูบได้ประมาณ 10.60 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่สูบน้ำได้ทั้งสิ้นประมาณ 16.90 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าการบริหารจัดการน้ำตามแผนดังกล่าว จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยเหลือพืชสวนกว่า 500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งปี 2563 นี้

No Comments

    Leave a Reply