News

ชป.เดินหน้าโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ หวังแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

29/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการฝายบ้านสะเต็ง แก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรในพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง โครงการฝายบ้านสะเต็ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยขะยุง) บริเวณบ้านปลาข่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาดำเนินการก่อสร้าง โครงการฝายบ้านสะเต็ง บริเวณ ลำห้วยขะยุง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร เขตตำบลน้ำเกลี้ยงและตำบลใกล้เคียง ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลักษณะโครงการเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารประกอบและฝายพับได้ ระยะเวลาในดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 5,750 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎร จำนวน 400 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อย่างถาวร

กรมชลประทาน ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีน้ำเพียงพอใช้ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ สร้างรายได้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply