News

อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมบรรยาย “น้ำและการบริหารจัดการ หัวใจสำคัญในการพัฒนาเกษตร”

28/01/2022

 

วันนี้ (28 ม.ค.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “น้ำและการบริหารจัดการ หัวใจสำคัญในการพัฒนาเกษตร” ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันเกษตราธิการ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี และแผนแม่บทที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานอย่างสมดุล และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือภัยพิบัติด้านน้ำ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้แนวคิด RID TEAM หรือ สานพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายในระดับนโยบายต่อไป

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ยังได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักและสำคัญของกรมชลประทาน โดยในช่วงฤดูแล้งได้ดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ทั้ง 8 มาตรการ รวมทั้งการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังเดินหน้ามาตรการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 2565 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้มีรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร โดยในปีนี้ตั้งเป้าการจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร 75,000 คน

สำหรับช่วงฤดูฝน กรมชลประทาน มีมาตรการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสําหรับการใช้น้ำตลอดช่วงฤดูฝน และสํารองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี และส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก พร้อมบริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และกักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด รวมทั้งวางแผนและเตรียมความพร้อมบรรเทาอุทกภัยด้วย

No Comments

    Leave a Reply