Daily Archives

07/01/2022

News

ชป. คุมเข้มแผนเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 64/65  พร้อมจัดสรรน้ำให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

07/01/2022

กรมชลประทาน ขานรับ กอนช.ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 คุมเข้มแผนจัดสรรน้ำเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ เน้นน้ำอุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ นายประพิศ จันทร์ม […]…