News

กรมปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสัตวแพทย์ฟรีใน 8 อำเภอประจวบคีรีขันธ์

22/07/2020

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอประจวบคีรีขันธ์

มีพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยภายในงานทางกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้บริการตรวจรักษาและให้การแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว ยังเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคและการแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการพัฒนาสุขภาพและการบำบัดรักษาโรคได้อย่างทั่วถึง

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญภายในโครงการว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 500 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 80 นาย ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วยและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ กิจกรรมให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมการบริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน กิจกรรมการควบคุมจำนวนสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในวัด ชุมชนและที่สาธารณะ กิจกรรมสนับสนุนไข่ไก่ นมพร้อมดื่ม และอาหารสัตว์ กิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 69 ตัว พิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่อาสาปศุสัตว์จำนวน 15 ตัว และกิจกรรมการแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

“การจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 แล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์ ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ได้รับการบำบัดรักษาโรคและควบคุมจำนวนที่เหมาะสม ทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แบบยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply