News

มกอช. มอบป้าย www.dgtfarm.com ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไล่ทหารประสานประชา การันตีสมุนไพรอินทรีย์ Organic Thailand รายแรกของ dgtfarm.com

20/07/2020

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ ไร่ทหารสานประชา พร้อมพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน การเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.dgtfarm.com โดยมีนางพิมพ์ชญา ภาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม แปลงสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้มอบป้าย www.dgtfarm.com ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไล่ทหารประสานประชา โดยนางพิมพ์ชญา ภาฮุย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้แทนรับมอบป้าย เพื่อแสดงถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประเภทสมุนไพรอินทรีย์ Organic Thailand รายแรกของ dgtfarm.com ที่สมาชิกกลุ่มฯ ได้นำสินค้าสมุนไพรแปรรูป ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร นำมาเข้าระบบตลาดสินค้าออนไลน์ www.dgtfarm.com

ดร.จูอะดี กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมาชิกกลุ่ม มีทั้งหมดจำนวน 9 คน มีเนื้อที่ทำการเกษตร 20 ไร่ ทำการเกษตรผลิตสมุนไพร อินทรีย์ ชนิดสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยามและฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้รับการรับรอง Organic Thailand ตั้งแต่ปี 2560 และกลุ่มฯ มีลูกข่าย ที่มีความพร้อมทำเกษตรอินทรีย์จำนวน 100 คน อยู่ในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้แปรรูปสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม และฟ้าทะลายโจร ส่งให้องค์การเภสัชกรรม บริษัทไทยเฮิร์บ และบ้านรักขมิ้น รวมถึงเป็นสมาชิก ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.dgtfarm.com ด้วย

No Comments

    Leave a Reply